Mezőgazdasági földekkel kapcsolatos jogi eljárások

Az új földtörvény olyan alapvető változásokat tartalmaz, melyek kiemelkedően fontosak a mezőgazdasági szektor számára.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény a földtulajdon valamint a földhasználati jogosultság megszerzésére vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza, a földtulajdonra vonatkozó általános szabályokat, formai és tartalmi követelményeket, valamint a földhasználati szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket az átmeneti szabályokról szóló törvény részletezi.

Új fogalomként vezeti be a törvény a „földműves” kategóriát, melynek az a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár felel meg, aki a végrehajtási rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve mező-, illetve erdőgazdasági tevékenységet végez, vagy személyes közreműködéssel mezőgazdasági termelőszervezet tagjának minősül. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezhet földtulajdonjogot, ha a birtokában lévő föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az egy hektárt. Az unión kívüli államok polgárainak földszerzési tilalma továbbra is fennmarad.

Fontos változás, hogy az elővásárlásra jogosultak sorrendjében az állattartó telep üzemeltetője megelőzi a helyben lakó szomszéd, a helyben lakó és a 20 km-en belül lakóhellyel vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földművest, földhasználati jogosultság megszerzése esetén pedig első helyen illeti előhaszonbérleti jogosultság.

Szükséges továbbá kiemelni, hogy haszonélvezeti jogot pedig legfeljebb 20 éves időtartamra lehet alaptani és kizárólag közeli hozzátartozó javára.

Lényeges változás, hogy a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést valamint a föld használatának átengedéséről szóló szerződést mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához köti a törvény, illetőleg tulajdon átruházás esetén a helyi földbizottság jóváhagyó állásfoglalása is szükséges.

A fentiek vonatkozásában tehát mindenképp szükséges a tájékozódás, illetőleg ügyvéddel történő konzultáció.

A fentiek nem minősülnek ügyvédi tanácsadásnak. Konkrét ügyével kapcsolatban kérem egyeztessen időpontot.